Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze zbiorów ŻIH, prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • Regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH
 • Formularz zamówienia kopii cyfrowych zbiorów ŻIH
 • Oświadczenie do zamówienia
 • Cennik

Pliki do pobrania:

Niniejszy regulamin wraz z cennikiem usług ŻIH określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma znajdujących się w: Archiwum, Dziale Dokumentacji Dziedzictwa, Dziale Sztuki oraz Biblioteki. Regulamin wszedł w życie na mocy Zarządzenia Dyrektora ŻIH nr 15/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

 

Regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH

Regulamin określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów (zwanych dalej zbiorami) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma („ŻIH”) znajdujących się w: Archiwum [dokumenty], Dziale Dokumentacji Dziedzictwa [fotografie] oraz Dziale Sztuki [muzealia].

 

 1. Zasady udostępniania zbiorów ŻIH na miejscu:
 • Przeglądanie zbiorów ŻIH (zwane dalej „kwerendą”) jest bezpłatne.
 • Zbiory udostępniane są do wglądu na miejscu w czytelni ŻIH w godzinach jej pracy.
 • Kwerendy odbywają się w dni powszednie:

w Dziale Sztuki w godzinach: 10.00-17.00

w Dziale Dokumentacji Dziedzictwa w godzinach: 8.30-15.30

w Archiwum w godzinach pracy czytelni ŻIH, tj. pn-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-15.00

 • Baza zasobów ŻIH dostępna jest częściowo online na portalu Centralna Biblioteka Judaistyczna: cbj.jhi.pl
 • Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia wyszukiwane są przez użytkowników przy wykorzystaniu środków ewidencyjnych, takich jak katalogi, inwentarze i bazy danych dostępnych w archiwum, czytelni oraz na stronie internetowej http://www.jhi.pl/inwentarze.
 • Kwerendy można dokonać w następujących zasadach:
 1. a) Zgłoszenie kwerendy przesłane drogą mailową, musi zawierać oświadczenie zawierające: imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, afiliację oraz podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzanie przez ŻIH danych osobowych Użytkownika.
 2. b) W przypadku udostępnienia zbiorów Użytkownik powinien podać: autora (jeśli jest znany), nazwy/tytuły, sygnaturę/numery inwentarzowe.

Dokumenty zdigitalizowane udostępnia się tylko w postaci skanów na komputerach w czytelni i pracowni archiwalnej, bez konieczności składania rewersów.

 

 1. c) W przypadku korzystania z materiałów oryginalnych ich przeglądanie odbywa się tylko w obecności pracownika ŻIH przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 2. d) Użytkownicy mogą fotografować obiekty oryginalne lub/i karty katalogowe tylko za zgodą i w sposób wskazany przez pracownika ŻIH.
 3. e) Termin i zakres kwerendy są ustalane indywidualnie.
 4. f) Kontakt w celu umówienia się na kwerendę:

 

 • W sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszym regulaminie, decydują kierownicy działów, w których znajdują się zbiory ŻIH.

 

 1. Zasady udostępniania kopii cyfrowych ze zbiorów ŻIH
 • Do wykorzystania we wszelkiego rodzaju publikacjach i projektach: naukowych, wystawienniczych, komercyjnych, edukacyjnych, kulturalnych udostępnia się wizerunki cyfrowe zwane dalej kopiami cyfrowymi (skany): materiały archiwalne, fotografie, obiekty ze zbiorów ŻIH.
 • Udostępnienie kopii cyfrowych odbywa się na podstawie formularza zamówienia w pliku Word, złożonego do konkretnego działu. [załącznik nr 1]
 • Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH udostępniane się odpłatnie. Za przygotowanie kopii cyfrowych: fotografii/ dokumentów archiwalnych/obiektów obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym cennikiem usług ŻIH [załącznik nr 2]. Opłata zależy od jakości udostępnionego skanu oraz celu wykorzystania kopii cyfrowych.
 • Osoby i instytucje współpracujące z ŻIH, po osobnym uzgodnieniu z kierownikiem działu, mogę otrzymać zwolnienie z opłaty lub rabat w odniesieniu do konkretnych kopii cyfrowych.
 • Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH są chronione powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności prawem autorskim oraz prawami ich wykonawcy.
 • Użytkownik otrzymuje kopie cyfrowe po wniesieniu opłaty oraz po wypełnieniu i przekazaniu oświadczenia [załącznik nr 3]. Niniejsze oświadczenie zostanie przesłane Użytkownikowi przez uprawnionego pracownika ŻIH. Wówczas Użytkownik uzyskuje prawo do jednorazowego wykorzystania danych kopii cyfrowych, a zatem zostaje on upoważniony do wykorzystania ich wyłącznie w celu wskazanym przez niego w złożonym oświadczeniu. Na przekazanych kopiach cyfrowych umieszczony zostaje nieusuwalne oznaczenie co do ich pochodzenia ze zbiorów ZIH.
 • Użytkownicy nie mogą przenosić prawa do wykorzystania kopii cyfrowych
  na podmioty lub osoby trzecie.
 • ŻIH i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne
  z prawem lub niezgodne z celem wskazanym w zamówieniu wykorzystanie kopii cyfrowych. Odpowiedzialność prawną - ze wszystkimi konsekwencjami - ponosi Użytkownik tak wobec osób trzecich jak i wobec ZIH w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
 • ŻIH oświadcza, że w jego zbiorach znajdują się dzieła sztuki, dokumenty i fotografie, do których nie przysługują mu stosowne prawa lub są one ograniczone. Ewentualne wykorzystanie ich kopii cyfrowych wymaga od Użytkownika odrębnego uregulowania kwestii praw, w szczególności praw autorskich bezpośrednio z autorem lub jego spadkobiercami, z zachowaniem ustawy z 4 lutego 1994 o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie prawa do korzystania z wizerunku osób uwidocznionych.
 • Kopie cyfrowe są udostępniane Użytkownikowi w ciągu 14 dni od czasu przysłania prawidłowo wypełnionego zamówienia i podpisanego przez Użytkownika oświadczenia, chyba że sfotografowanie lub zeskanowanie nie jest w tym terminie możliwe. W każdym przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podpisania udostępnionych kopii cyfrowych                 w sposób wskazany przez ŻIH.
 • O sprawach nieopisanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrekcja ŻIH.                   W szczególnych sytuacjach Dyrektor ŻIH może nie udzielić zgody                                 na udostępnienia kopii cyfrowych zbiorów ŻIH.

 

III. Zasady wypożyczania obiektów ze zbiorów ŻIH poza Instytut

 • Zbiory ŻIH znajdujące się w Archiwum, Dziale Sztuki oraz Dziale Dokumentacji Dziedzictwa wypożycza się na podstawie:
 1. a) pisemnego wniosku do Dyrektora ŻIH
 2. b) umowy wypożyczenia
 • Wniosek dotyczący wypożyczenia powinien być złożony na co najmniej trzy miesiące przed oczekiwanym terminem wypożyczenia. Wniosek dotyczący wypożyczenia powinien zawierać:
  1. wskazanie podmiotu biorącego Obiekt w wypożyczenie,
  2. wskazanie Obiektów (autor, nazwa, numer inwentarzowy),
  3. wskazanie miejsca (adresu) ekspozycji Obiektów,
  4. wskazanie okresu wypożyczenia wyrażonego co najmniej w miesiącach i latach.
 • Decyzję o wypożyczeniu zbiorów ŻIH podejmuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona na podstawie opinii konserwatora (stan obiektów, ocena wniosku) i kierownika działu wypożyczającego zbiory.

Decyzja Dyrektora ŻIH jest uzależniona od:

 1. zgody Stowarzyszenia ŻIH – w przypadku zbiorów złożonych przez Stowarzyszenie do depozytu w ŻIH (również w przypadku materiałów bibliotecznych znajdujących się w bibliotece ŻIH, wypożyczanych instytucjom),
 2. zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w przypadku wypożyczenia zbiorów poza granice państwa polskiego.
 • zgody Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – w przypadku wypożyczania archiwaliów poza granice państwa polskiego
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypożycza zbiorów ŻIH dostępne są w osobnym dokumencie w zarządzeniu nr 2/2017 dotyczącemu wypożyczeń obiektów z dnia 22 marca 2017 r.

 

Formularz zamówienia kopii cyfrowych zbiorów ŻIH*

 

Nazwa zamawiającego

imię i nazwisko lub nazwa instytucji/firmy/wydawnictwa

 

Adres i NIP zamawiającego

(do faktury i wysłania dokumentu ze zgodą na udostępnienie)

 

 

Cel wykorzystania wizerunków cyfrowych:

Cel komercyjny: przedsięwzięcie przynoszące przychody zamawiającemu (podkreślić właściwe)

 

o   komercyjny

 

o   niekomercyjny

Informacje o sposobie wykorzystania wizerunków cyfrowych:

rodzaj i tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, nakład itp.

albo rodzaj, nazwa i tytuł przedsięwzięcia (np. wystawy, pokazu multimedialnego, wykładu) oraz sposób wykorzystania kopii cyfrowych

 

Format i rozmiar pliku:

(podkreślić właściwe)

o   jpg / tiff

 

o   72 dpi / 300 dpi

 

Termin dostarczenia wizerunków cyfrowych, na jakim zależy zamawiającemu:

 

 

 

Dane kontaktowe osoby działającej w imieniu zamawiającego (odbierającej pliki cyfrowe):

 

imię i nazwisko, e-mail, telefon

 

 

Lista kopii cyfrowych obiektów

Lp.

Nr inw. lub Sygn.

Autor lub Nazwa kolekcji archiwalnej

Nazwa lub Tytuł obiektu/dokumentu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­_____________________                                        

Data złożenia zamówienia                                                                          

 

 

Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

 

………………………………………………………

Podpis udzielającego zgody

 

* Formularz należy przesłać do odpowiedniego Działu mailem w pliku Word:

 • Dział Archiwumareszka@jhi.pl
 • Dział Sztuki – mkrasicki@jhi.pl
 • Dział Dokumentacji Dziedzictwa – dokumentacja@jhi.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) - ŻIH.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  1. e-mail: iodo@jhi.pl
  2. listownie pod adresem pocztowym ŻIH
 3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH.
 4. Jakie dane przetwarzamy:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres e-mail
  4. Telefon
 5. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
  1. Do realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH.
 6. Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
 7. Przetwarzamy dane na podstawie:
  1. Zgody
 8. Nie sprzedajemy danych osobowych.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych innym instytucjom ani osobom prywatnym.
 10. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprostowania swoich danych. Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.

Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

CENNIK USŁUG ŻIH 

 1. UDOSTĘPNIENIE KOPII CYFROWYCH ZBIORÓW

 

 1. Cennik dotyczy kopii cyfrowych zbiorów znajdujących się w kolekcji ŻIH.
 2. Kopie cyfrowe zbiorów udostępnia się na podstawie:
 3. regulaminu korzystania ze zbiorów, z którym należy się zapoznać.
 4. wypełnionego i przesłanego przez Użytkownika formularza zamówienia do konkretnego działu.
 5. podpisanego oświadczenia przekazanego uprzednio przez konkretny dział.
 6. umowy o współpracy (jeśli jest podpisana).
 7. zamówienie kopii materiałów bibliotecznych nie wymaga przesyłania formularza zamówienia, należy skontaktować się z Biblioteką.
 8. Opłaty za udostępnienie kopii zbiorów ŻIH

 

 • Opłata za udzielenie prawa do jednorazowego wykorzystania w Polsce i zagranicą kopii cyfrowej ze zbiorów ŻIH

Rodzaj obiektów ze zbiorów ŻIH

Prawo do

publikacji

Rozmiar i

format pliku

Cel wykorzystania

(bez lub z przychodami dla

zamawiającego)

Opłata brutto

- Dzieła sztuki

- Fotografie

- Przedmioty muzealne

- Dokumenty

Bez prawa do

publikacji

(do celów

prywatnych, edukacyjnych i naukowych)

72 dpi / JPG

niekomercyjny

1 PLN

Z prawem do

publikacji

72 dpi / JPG

niekomercyjny

10 PLN

komercyjny

30 PLN

- Dzieła sztuki

- Fotografie

- Przedmioty muzealne

Z prawem do

publikacji

300 dpi / TIFF

niekomercyjny

30 PLN

komercyjny

60 PLN

- Dokumenty

Z prawem do

publikacji

300 dpi / TIFF

niekomercyjny

20 PLN

komercyjny

40 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Opłata za udostępnienie kopii cyfrowej materiałów bibliotecznych ze zbiorów ŻIH

 

 

Rodzaj obiektów ze zbiorów ŻIH

 

Prawo do

publikacji

 

Rozmiar i

format pliku

Cel wykorzystania

(bez lub z przychodami dla

zamawiającego)

 Opłata brutto

Materiały biblioteczne.

Starodruki i rękopisy, których kopie cyfrowe już istnieją,

 

n/d

Zgodnie z zamówieniem

n/d

1,00 PLN / strona (lub karta)

Starodruki i rękopisy, których kopie cyfrowe nie istnieją

n/d

Zgodnie z zamówieniem

n/d

10,00 PLN / karta

 

 1. KSEROKOPIE

 

 • Opłaty dotyczą kserokopii fotografii /obiektów/materiałów aktowych oraz materiałów bibliotecznych (nie wykonuje się kserokopii starodruków i rękopisów, czasopism w rocznikach oprawnych oraz formatach większych niż A4 )

 

Format

Opłata

 

Ksero

A4

2 PLN

czarno-białe

A3

3 PLN

czarno-białe

 

III. KWERENDY

 1. Działy: Archiwum, Dokumentacji Dziedzictwa, Sztuki oraz Biblioteka nie przeprowadzają kwerend naukowych na zlecenie.
 2. Archiwum ŻIH przeprowadza odpłatnie kwerendy na zlecenie adwokatów, kancelarii prawnych, pełnomocników kompletując dokumenty osobowe ze zbiorów ŻIH – koszt jednej sprawy 100 PLN.

 

***

Kontakt do poszczególnych działów:

Archiwum: email: areszka@jhi.pl

Dział Sztuki: email: mkrasicki@jhi.pl

Dział Dokumentacji Dziedzictwa: dokumentacja@jhi.pl

Biblioteka: zfliszkiewicz@jhi.pl

 

W celu otrzymania faktury prosimy o przesłanie poniższych danych:

 1. Pełną nazwę instytucji
 2. Adres instytucji
 3. NIP

 

OŚWIADCZENIE*

 

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby działającej w imieniu zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:

Adres i NIP zamawiającego:

 

Oświadczam, że poniższe kopie cyfrowe zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego:

 

Nr inw. lub sygn.

Autor lub Nazwa kolekcji archiwalnej

Nazwa lub Tytuł obiektu/dokumentu

 

 

 

będą wykorzystane w [podać informacje o sposobie wykorzystania wizerunków cyfrowych]

.......................................................................................................................................................

i zostały mi udostępnione [niepotrzebne skreślić]:

 • z prawem do jednorazowej publikacji
 • bez prawa do publikacji
 • odpłatnie
 • nieodpłatnie

oraz bez prawa do dysponowania nimi w innych celach, rozpowszechniania ich i udostępniania innym podmiotom.

Zobowiązuję się także do zamieszczenia – w każdym przypadku publikowania nabywanej kopii cyfrowej ze zbiorów ŻIH – informacji o jej pochodzeniu i podpisaniu we wskazany sposób tj. „ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma”. 

Zobowiązuję się także do zachowania nienaruszalności integralności utworu oraz ochrony wizerunku postaci ukazanych na zdjęciach.

 

Podpis osoby działającej w imieniu zamawiającego: …………………………………………………

 

Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

  

………………………………………………………

Podpis udzielającego zgody

 

 

* Skan oświadczenia należy przesłać mailem do odpowiedniego działu, w którym złożono zamówienie na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH:

Dział Archiwum – areszka@jhi.pl

Dział Sztuki – mkrasicki@jhi.pl

Dział Dokumentacji Dziedzictwa – dokumentacja@jhi.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) - ŻIH.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  1. e-mail: iodo@jhi.pl
  2. listownie pod adresem pocztowym ŻIH
 3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH.
 4. Jakie dane przetwarzamy:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres e-mail
 5. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
  1. Do realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH.
 6. Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
 7. Przetwarzamy dane na podstawie:
  1. Zgody.
 8. Nie sprzedajemy danych osobowych.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych innym instytucjom ani osobom prywatnym.
 10. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprostowania swoich danych. Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.

Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.